Privacy verklaring

Outdoor Dogs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.


WAAROM OUTDOOR DOGS GEGEVENS NODIG HEEFT?

Outdoor Dogs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Outdoor Dogs uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of voor administratieve doeleinden.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Als Outdoor Dogs ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

Outdoor Dogs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Outdoor Dogs en/of deelneemt aan een activiteit georganiseerd door Outdoor Dogs. Outdoor Dogs kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw rekeningnummer


HOE LANG BEWAART OUTDOOR DOGS GEGEVENS?

Outdoor Dogs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of er geen nieuwe reservaties meer volgen in naam van de overeenkomst. Daarna worden gegevens in de financiële administratie bewaard voor maximaal 7 jaar.


DELEN MET ANDEREN

Outdoor Dogs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (vb. in geval van vervanging gedurende de vakantie van Outdoor Dogs en dit enkel na overleg)


FOTO'S, VIDEO'S EN NIEUWSBRIEVEN

Tijdens de uitlaat- en oppasdiensten van Outdoor Dogs worden regelmatig foto's en/of filmpjes van de dieren gemaakt, deze kunnen gebruikt worden op social media (facebook) en de website.

Echter wordt er bij het maken van deze foto's met enkele zaken rekening gehouden:

  • Er worden geen foto's gemaakt in de woning of waarop de woning herkenbaar is.
  • Foto's en video's worden achteraf gepost en niet op het ogenblik zelf.
  • Er worden geen persoonlijke gegevens getoond of vermeld bij foto's en video's, met uitzondering van de naam van het dier.

Voor wie deelneemt aan een activiteit geldt ook dat de gemaakte foto's en/of filmpjes op social media en/of website kunnen verschijnen of gebruikt kunnen worden om een komend evenement aan te kondigen. Echter worden er nooit persoonlijke gegevens (noch namen) van de deelnemers bij vermeld.

Alsook verstuurt Outdoor Dogs een nieuwsbrief naar haar klanten om praktische en noodzakelijke informatie (vb. met betrekking tot jaarlijkse vakantie) mede te delen omtrent de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet gewenst is.


BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens Outdoor Dogs van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@outdoor-dogs.nl.


KLACHTEN OF VRAGEN?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen via info@outdoor-dogs.nl.

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op!


CONTACTGEGEVENS:

Outdoor Dogs / Tine Beele

Dintherseweg 3, 5388VE Nistelrode, Nederland

06 30569303

www.outdoor-dogs.nl

info@outdoor-dogs.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67857183