Algemene voorwaarden:

De overeenkomst tussen de eigenaar van het dier met Outdoor Dogs kan pas plaats vinden nadat de eerstgenoemde de algemene voorwaarden volledig heeft doorgenomen en hiermee voor akkoord heeft getekend.


artikel 1: definities

- opdrachtnemer: de dienstverlenende Outdoor Dogs
- opdrachtgever: eigenaar van het/de dier(en) waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan. (Hieronder ook vernoemd als 'eigenaar').
- overeenkomst: Outdoor Dogs biedt één van haar diensten aan (uitlaten, verzorgen of vervoeren van dieren), aan de opdrachtgever, tegen een te betalen prijs.


artikel 2: algemeen

- Algemeen gelden tijdens de overeenkomst deze voorwaarden, tenzij anders onderling overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en dit werd opgenomen in de overeenkomst.


artikel 3: rechten en plichten van de opdrachtgever

- De eigenaar kan bewijzen dat zijn/haar dier correct is ingeënt (hond: cocktailenting en kennelhoest vaccinatie). Ook dient hij/zij het dier vrij te houden van wormen, vlooien en teken.
- De opdrachtgever verplicht zich ertoe de opdrachtnemer tijdig te verwittigen in geval van loopsheid of andere eventuele ziektes of aandoeningen bij zijn/haar dier.
- De opdrachtgever geeft, door het aangaan van de overeenkomst, de opdrachtnemer de toestemming om naar de dierenarts te gaan om het dier te laten verzorgen in geval van spoed of indien Outdoor Dogs dat nodig acht en dit op kosten van de opdrachtgever.
- De hond waarvoor de opdrachtgever een overeenkomst aangaat dient sociaal te zijn tegenover zowel mensen als andere honden. Zo niet dient Outdoor Dogs daar op voorhand van op de hoogte gebracht te worden.
- Indien de opdrachtgever verhinderd wordt en het uitlaten niet kan plaats vinden, dient de opdrachtgever Outdoor Dogs hier ten minste 24 uur vooraf van op de hoogte te brengen. Zo niet wordt deze wandeling de eerstvolgende keer toch bijgetekend op de beurtenkaart of aangerekend (tenzij Outdoor Dogs hier anders over beslist).
- Het dier moet op het moment van de afspraak aanwezig zijn en de toegang tot het dier moet mogelijk zijn op het moment van de afspraak, zo niet wordt de wandeling toch bijgetekend op de beurtenkaart of aangerekend.
- Indien de eigenaar de overeenkomst wil beëindigen wanneer deze al een beurtenkaart begonnen is, worden enkel de benutte wandelingen op de volgende factuur genoteerd door O.D. - De opdrachtgever legt de beurtenkaart klaar op een vooraf afgesproken plaats. Zo niet wordt deze wandeling de eerstvolgende keer genoteerd op de beurtenkaart of aangerekend. Bij herhaaldelijk voorvallen wordt u hierop door Outdoor Dogs aangesproken en kan er een andere werkmethode toegepast worden.
- De eigenaar zorgt ervoor dat er gedurende zijn afwezigheid of vakantie voldoende benodigdheden (vb. voer, kattenbakkorrels ...) beschikbaar zijn om ten goede aan de oppas van het dier te kunnen voldoen. Indien er toch een te kort is, worden deze door Outdoor Dogs aangekocht en achteraf ook op de factuur aangerekend. Alsook een bijkomende onkostenvergoeding van € 10.


artikel 4: rechten en plichten van de opdrachtnemer

- Outdoor Dogs verplicht zich ertoe de hond, waarvoor de overeenkomst is aangegaan, uit te laten voor de afgesproken duur en op het afgesproken tijdstip. Alsook tijdens de oppas het gevraagde aantal keer het dier te verzorgen zoals overeengekomen.
- Outdoor Dogs heeft het recht de algemene voorwaarden en de prijzen aan te passen. Deze zullen tijdig aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
- Outdoor Dogs verplicht zich er toe met haar best mogelijke kunnen het dier te behandelen en verzorgen.
- De opdrachtnemer heeft het recht op vakantie en feest- of snipperdagen en kan op deze dagen dus diensten weigeren. Deze dagen worden ruim op voorhand bekend gemaakt via de nieuwsbrief van Outdoor Dogs.
- De opdrachtnemer is altijd gerechtigd diensten te annuleren of tijdelijk uit te stellen in geval van onvoorziene omstandigheden (extreem slecht weer, ziekte ...). In dergelijke gevallen worden de beurten niet aangerekend.
- De opdrachtnemer verplicht zich ertoe de sleutel van de opdrachtgever met de grootste zorg te behandelen en zich aan het sleutelcontract te houden.
- De opdrachtnemer zal in geen geval gegevens van opdrachtgevers aan derden verstrekken.

artikel 5: betalingen

- De factuur voor de wandelingen met de uitlaatservice, ontvangt de opdrachtgever aan het begin van de volgende maand. Dus de factuur voor de wandelingen van januari wordt begin februari verstuurd. Voor de andere diensten (oppas en dierenverzorging) wordt een factuur gemaakt en opgestuurd na de volbrenging van de desbetreffende dienst, zodat eventuele bijkomende kosten samen verrekend worden. Voorafgaand aan de dienst kan de opdrachtgever wel een prijsofferte, van wat de opdrachtnemer vermoedelijk denkt nodig te hebben aan tijd/materiaal, verkrijgen indien deze dit wenst.
- De factuur dient binnen de 14 dagen na ontvangst betaald te worden. Zo niet wordt er een herinneringsmail of brief verstuurd en 10% extra aangerekend. Eventuele vragen of opmerkingen over de factuur moeten binnen de 8 dagen na het ontvangen van de factuur gemeld worden bij Outdoor Dogs.
- De gereden kilometers (van woning Outdoor Dogs tot adres hond en terug) worden aan 0,29 euro/km gerekend.
- Voor nieuwe klanten geldt de eerste maand als proefperiode. Na deze periode wordt door Outdoor Dogs gekeken of de uitlaatservice voor de hond al dan niet kan worden verder gezet. En wordt de proefperiode besproken met de eigenaar.
- Betalingen gebeuren middels overschrijving op het rekeningnr. NL30 INGB 0674 6677 51 op naam van Outdoor Dogs.artikel 


6: geschillen

- Indien de opdrachtgever een klacht, vraag of opmerking heeft, legt hij deze zo spoedig mogelijk voor aan Outdoor Dogs. Daarna proberen ze eerst samen tot een oplossing te komen.
- De eigenaar van het dier is aansprakelijk voor aantoonbare en niet aantoonbare schade geleden door Outdoor Dogs of derden, veroorzaakt door het dier.
- Outdoor Dogs is niet aansprakelijk als het dier ziek wordt of overlijdt en kan niet aansprakelijk worden gesteld als eigenaar van het dier.
- De eigenaar van het dier dient WA verzekerd te zijn (het dier meeverzekerd).
- Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 

- Outdoor Dogs is niet aansprakelijk voor schade aan inboedel of huis.
Versie 2022
Outdoor Dogs - www.outdoor-dogs.nl
Tine Beele - 06 305 69 303 - info@outdoor-dogs.nl

KvK nummer 67857183